REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU eXtremalny.PL

 

§ 1

 1. Portal eXtremalny.PL poświęcony jest biegom ekstremalnym (przeszkodowym), a jego misją jest propagowanie i wspieranie idei biegów ekstremalnych. Na stronach eXtremalny.PL znaleźć można m.in. kalendarium biegów, mapę biegów rozgrywanych w Polsce, ich zapowiedzi, wyniki i relacje, a także zdjęcia i wiele innych przydatnych informacji.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu eXtremalny.PL (domena: www.extremalny.pl), którego wydawcą jest firma MACRONEXT z siedzibą w Radomiu, zwanym w dalszej części regulaminu Usługodawcą oraz zasady korzystania z usług świadczonych w tymże portalu.
 3. Korzystanie z portalu jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Korzystanie z portalu wymaga akceptacji regulaminu w całości. Nie wyrażenie zgody na którykolwiek z punktów regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z całości serwisu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego stosowania.
 5. Z uwagi na poszanowanie dóbr osobistych Użytkowników oraz obowiązujące przepisy prawa, treści umieszczane w serwisie przez Użytkowników mogą być moderowane.
 6. Domena, znak towarowy, koncepcja serwisu, bazy danych, grafika oraz teksty autorskie podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach, w szczególności z mocy ustawy o prawie autorskim.

§ 2

 1. Korzystanie z niektórych usług i funkcjonalności portalu może wymagać uprzedniej rejestracji Użytkownika lub zalogowania się poprzez serwis Facebook.com.
 2. Wysyłając formularz rejestracji Użytkownik potwierdza, że zna i zgadza się z treścią regulaminu, a także wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w formularzu danych, w tym adresu elektronicznego przez firmę MACRONEXT z siedzibą w Radomiu w celach statystycznych i komunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszym zmianami.
 3. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane, które zawarł w formularzu rejestracji są w całości prawdziwe.
 4. Profil Użytkownika może zostać usunięty na jego pisemne życzenie.
 5. Utworzenie profilu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie przez użytkownika e-mailowych wiadomości reklamowych.
 6. Poprzez rejestrację w portalu eXtremalny.PL dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 3

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości lub części portalu eXtremalny.PL na własny niekomercyjny użytek.
 2. Zabronione jest kopiowanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie jakichkolwiek treści serwisu, w tym umieszczania ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub w części, bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a w szczególności z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów i niniejszego regulaminu.

§ 4

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zawarte w serwisie informacje były prawdziwe, dokładne i kompletne.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby portal był pozbawiony wad.
 3. Niniejszy regulamin może ulec zmianie, o czym użytkownicy będą informowani poprzez wskazanie daty ostatniej jego zmiany.
 4. Po ukazaniu się na stronach portalu eXtremalny.PL informacji o zmianie regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zapoznać ze zmianami, gdyż zalogowanie się do serwisu po takim ogłoszeniu jest równoznaczne z akceptacją nowej treści.
 5. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy o prawie autorskim.
 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.